top of page

Opzeggen/afmelden

Het lidmaatschap loopt automatisch door naar een volgend seizoen totdat het schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie. Opzegging kan alleen aan het eind van het verenigingsjaar, dus vóór 1 juli. Wordt er opgezegd voor 1 september dan is men de verenigingscontributie         (€ 35,-) verschuldigd. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd, blijft toch de contributie voor het hele seizoen verschuldigd.
In het Huishoudelijk Reglement (HR) staat dat het bestuur leden gedeeltelijk of volledig kan vrijstellen van het betalen van contributie, bijvoorbeeld in het geval van zwangerschap of langdurige blessures. Dit staat in detail vermeld in de zogenaamde contributievrijstellingsregeling welke is vastgesteld op de ALV 2011. Deze is op te vragen bij de penningmeester of een van de andere bestuursleden.

Afmeldingsformulier:
Indien je je wilt afmelden voor het komende seizoen, dien je dit afmeldingsformulier volledig in te vullen. Belangrijk is dat je afmelding binnen is vóór 1 juli, zodat wij je tijdig kunnen afmelden zonder dat daar kosten aan verbonden zitten. Kosten die gemaakt worden doordat je te laat afmeldt zijn voor eigen rekening.

bottom of page